UPS-ovi

Trofazni sistem za besprekidno napajanje ima sinusni oblik napona. Ovaj sistem omogućava napajanje najrazličitijih potrošača, počev od trofaznih elektro motora pa do nekoliko desetina računara. Sistem je u potpunosti autonoman, ima niz mogućnosti kao što su RESTART opcija, zaštita od preopterećenja, zaštita od prenapona, podnapona, smetnji itranzijenata, komunukaciju sa računarom itd. Jedna od važnijih prednosti koji ovi uređaji imaju u odnosu na ostale uređaje u ovoj klasi je mogućnost rada u Kratkom Spoju kao i međufaznom kratkom spoju. Zahvaljujući ovoj osobini uređaji mogu da pokrenu potrošače koji zahtevaju veliku struju prilikom starta, npr. elektromotori koji zahtevaju i do pet puta veću snagu, ili trideset računara istovremeno predstavlja tako reći kratak spoj, pri tom nepostpji ni najmanja opasnost da se ošteti UPS ili uređaji koje napaja. Sistem poseduje i zaštitu od pogrešnog redosledda faza na ulazu uređaja. NA prednjem panelu sistema nalaze se indikatori za prikaz statusa sistema kao i tri alfa-numerička displeja za svaku fazu posebno na kojim se prikazuju ulazi, izlazni napon, izlazna snaga i broj ispada mrežnog napona dok je UPS u pogonu.
Waldmar predstavlja novu seriju SMART UPS uređaja sa mogućnošću komunikacije sa računarom. Rack varijante UPS uređaja se mogu raditi do snage od 5kVA. Vreme rada na baterijama se može povećati, odnosno postoji mogućnost da se pored postojećih internih baterija, povežu i eksterne baterije, čime se autonomija produžava i do nekoliko sati.